De inhoud van de website is met uiterste zorgvuldigheid tot stand gekomen. De inhoud wordt regelmatig gecontroleerd en geactualiseerd. Kaatje Kras kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de juistheid, (on)volledigheid en actualiteit van de website. Kaatje Kras kan bovendien niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade of gevolg-schade ontstaan door direct of indirect gebruik van de inhoud van de website of van sites waarnaar verwezen wordt vanuit deze website.

De gegevens op deze website zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. U kunt aan de informatie van deze website en/of websites waarnaar wordt verwezen geen rechten ontlenen.

Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om enige vorm van informatie op deze site hetzij tekst of beeldmateriaal, voor gebruik te vermenigvuldigen op welke wijze dan ook zonder schriftelijke toestemming van Kaatje Kras.